Graphique Actualités Tencent Holdings Limited

Actions

700

KYG875721634

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:35 19/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
303,8 HKD -0,20 % Graphique intraday de Tencent Holdings Limited -1,87 % +3,47 %
1fa7f02d82075.jK3dB3j0ogYsB17vWQWGCi6yvLTpVJtPQvoVWxl8aOk.7fKNbTqMyUFibRKdHXf3X2vaxdOQAtUBLrlBFkkIMpi4yYVIPq6PQ1VPDw~df0c13b75db81b8a6f18b9d013c7b52a